Καθηγήτρια, Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών" /> Καθηγήτρια, Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών">

Δρ Ελένη Μήλιου
Καθηγήτρια, Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

sat16apr14:57sat15:45Δρ Ελένη Μήλιου
Καθηγήτρια, Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πανεπιστήμια: ο ρόλος των εμπλεκόμενων φορέων στον κλάδο της Υδατοκαλλιέργειας

Virtual Event Details

Event has already taken place!

Event Details

Η Δρ. Ελένη Μήλιου είναι Bιολόγος (BSc 1981) με μεταπτυχιακές σπουδές στην Υδροβιολογία και τις Υδατοκαλλιέργειες (MSc 1984, PhD 1990). Είναι Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας και συμμετέχει στη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ). Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας (ΕΕΥ). Έχει δημοσιεύσει 50 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 79 σε πρακτικά συνεδρίων. Υπήρξε Συντονιστής σε πέντε ερευνητικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα και συνεχίζει να είναι σε άλλα δύο. Επίσης, υπήρξε Επιστημονικός Υπεύθυνος της έρευνας που διεξάγεται από το ΕΕΥ (ΓΠΑ) σε πέντε ερευνητικά έργα και συμμετείχε σε άλλα επτά. Την τρέχουσα περίοδο η Δρ. Ε. Μήλιου είναι  Υπεύθυνος του WP4: Joint Research στο πλαίσιο του Eυρωπαϊκού Πανεπιστημίου EU-CONEXUS, καθώς και του WP4: Research Infrastructures and Resources του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EU-CONEXUS RESEARCH FOR SOCIETY (HORIZON 2020). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στα εξής: στα εξής: α) ανάπτυξη, βιομετρία, μεταβολισμός, αιματολογία, δυναμική πληθυσμών, αντιδράσεις στρες, χημική σύσταση και προφίλ λιπαρών οξέων των υδρόβιων οργανισμών, β) βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, γ) ποιότητα προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, δ) ευζωία των εκτρφόμενων υδρόβιων οργανισμών, ε) επιδράσεις της τοξικότητας των ρυπαντών στους υδρόβιους οργανισμούς, στ) διατροφικές απαιτήσεις ιχθύων, ζ) εναλλακτικές πηγές για την αντικατάσταση ιχθυελαίου και ιχθυαλεύρου στις ιχθυοτροφές, η) ροή ενέργειας και θρεπτικών σε υδάτινα οικοσυστήματα, θ) Ολοκληρωμένη Πολυτροφική Υδατοκαλλιέργεια (ΙΜΤΑ).

more