Ο Δρ. Μανώλης Τσαπάκης είναι Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Περιβαλλοντική Οργανική Χημεία (2003) και B.Sc. (1993) στη Χημεία του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το έργο του συνέβαλε στην κατανόηση της τύχης των ανόργανων και οργανικών ουσιών που απελευθερώνονται από σημειακές πηγές με έμφαση στις δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας. Είναι επικεφαλής μιας ενεργής ερευνητικής ομάδας που εργάζεται για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα: 1) τον χωροταξικό σχεδιασμό της υδατοκαλλιέργειας για την αποφυγή επιπτώσεων στο θαλάσσιο οικοσύστημα, 2) τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας για βέλτιστη αύξηση παραγωγής, 3) ανάπτυξη προσαρμοσμένων σχεδίων περιβαλλοντικής παρακολούθησης 4) άμβλυνση συγκρούσεων με άλλους χρήστες των παράκτιων ζωνών, όπως η αλιεία και ο τουρισμός, και 5) ο μετριασμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της υδατοκαλλιέργειας μέσω αποτελεσματικών αναπτυξιακών στρατηγικών. Έχει εργαστεί ως επικεφαλής ομάδας ή κύριος ερευνητής σε μια σειρά από πρόσφατα και εν εξελίξει κοινοτικά και άλλα διεθνή ερευνητικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των TAPAS, IDMA, AQUAPEF, USV-ARGO, MSFD, WFD κ.λπ. Η έρευνά του έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 60 επιστημονικές δημοσιεύσεις .