Ο Νίκος Ζαμπούκας είναι στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ασχολείται με τη χάραξη της πολιτικής έρευνας και καινοτομίας στους τομείς, της υδατοκαλλιέργειας της αλιείας και της θάλασσας βιοτεχνολογίας. Σπούδασε βιολογία στον Πανεπιστήμιο Αθηνών απ’ όπου έλαβε μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα στη βιολογική ωκεανογραφία κάνοντας έρευνα στην ιχθυολογία, στη βενθική οικολογία και στην οικοτοξικολογία. Εργάστηκε στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου ασχολήθηκε με τη διαβαθμονόμηση και εναρμόνιση των εθνικών μεθόδων εκτίμησης της οικολογικής κατάστασης των μεταβατικών, παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων για την εφαρμογή των οδηγιών πλαίσιο για τα ύδατα και τη θαλάσσια στρατηγική. Εργάστηκε επίσης στην δασική υπηρεσία και ως εκπαιδευτής επιστημονικού και περιβαλλοντικού γραμματισμού σε σχολεία ελληνικών νησιών, στην εκπαίδευση ενηλικών και στο Ευρωπαϊκό Σχολείο των Βρυξελλών.