Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή σας. Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας, συμπεριλαμβανομένου του φακέλου spam.

 

*Εάν έχετε επιλέξει παρακολούθηση με φυσική παρουσία, θα λάβετε email με τον κωδικό QR Code για την είσοδό σας στην αίθουσα του συνεδρίου. Εάν έχετε επιλέξει παρακολούθηση με διαδικτυακή παρουσία θα λάβετε email με οδηγίες σύνδεσης στην διαδικτυακή πλατφόρμα  


Thank you for your registration. Please check your email, including the spam folder.

 

*If you have chosen to attend in person, you will receive an email with the QR Code to enter the conference room. If you have chosen online monitoring you will receive an email with instructions for connecting to the online platform

Σημαντικές πληροφορίες | Important information

Όλες οι ειδοποιήσεις θα αποσταλούν στο email εγγραφής σας, μετά την επικύρωση της εγγραφής σας

All notifications will be sent to your registration email, after your registration is validated